Laboratoria nr 10 program nr 1

Łańcuchy znaków. Inicjalizacja łańcucha znaków. Stała znakowa. Funkcje do wprowadzania i wyprowadzania znaków. Plik nagłówkowy string.h (cstring). Przykłady kodu w C/C++.

#include "stdafx.h"
#include <iostream>
#include <string>

/**
*
* Program Główny prezentujący funckje C++ wyprowadzania treści na wyjście konsoli.
* Program do wprowadzania mieszanych danych: liczby, znaki alfanumeryczne, lancuchy ze spacjami.
*
* @author Marcin Mirończuk
*
*/
int main()
{
	using namespace std;

	// Tablica przechowujaca imiona
	char imiona[50];

	// Tablica przechowujaca nazwiska
	char nazwiska[50];

	// Tablica przechowujaca polaczenie Imienia i nazwiska
	char nazwisko[100];

	// Zmienna przechowujaca podana przez uzytkownika ocene
	int ocena;

	// Zmienna przechowujaca wiek uzytkownika
	int wiek;

	// Zmienna przechowujaca rok rozpoczecia studiow
	int rozpoczecieStudiow;

	std::cout << "Kiedy rozpoczeles/rozpoczelas studia? ";
	std::cin >> rozpoczecieStudiow;
	std::cin.get();

	std::cout << "Jak masz na imie? ";
	std::cin.getline(imiona, 50);

	std::cout << "Jak sie nazywasz? ";
	std::cin.getline(nazwiska, 50);

	std::cout << "Na jaka ocene zaslugujesz? ";
	std::cin >> ocena;

	if(ocena > 6 || ocena < 2) {
		std::cout << "Podales nieprawidlowa ocene \n";
		std::cout << "Na jaka ocene zaslugujesz? ";
		std::cin >> ocena;
	}

	std::cout << "Ile masz lat? ";
	std::cin >> wiek;

	// Funkcje strcpy(). strcat() nie chronia pamieci
	// moze sie zdarzyc, ze kopia tablicy jest wieksza niz docelowa tablica
	// W ogolnym przypadku rola programisty jest zabezpieczenie programu przed taka sytuacja. 
	strcpy(nazwisko, nazwiska);
	strcat(nazwisko, ", ");
	strcat(nazwisko, imiona);

	std::cout << "Rok rozpoczecia studiow: " << rozpoczecieStudiow << std::endl;
	std::cout << "Nazwisko: " << nazwisko << std::endl;
	std::cout << "Ocena: " << ocena-1 << std::endl;
	std::cout << "Wiek: " << wiek << std::endl;

	std::cin.get();
	std::cin.get();

	return 0;
}

Laboratoria nr 9 program nr 1

Tablice dwuwymiarowe. Operacje na tablicach. Przykłady kodu w C/C++.

#include "stdafx.h"
#include <string>
#include <iostream>

// Zadeklarowanie stalych do okreslenia wielkosci 
// dwuwymiarowej tablicy przechowujacej wartosci pomiarow dla poszczegolnych badaczy
const int iloscBadaczy = 4;
const int iloscPomiarow = 5;

// Struktura do przechowywania informacji o badaczu S. Prata s. 137 - 146
struct badacze {
	int liczbaPorzadkowa;
	std::string name;
};

/**
*
* Program Główny prezentujący funckje C++ wyprowadzania treści na wyjście konsoli.
* Program prezentujący zastosowanie tablic dwuwymiarowych oraz używania łańcuchów zanków.
* Program pobiera wartości zmierzonych rezystancji przez daną liczbę badaczy a następnie oblicza
* i prezentuje w ustalony sposób wartości wybranych wskźników.
*
* @author Marcin Mirończuk
*
*/
int main()
{

	// Zainicjowanie tabeli przechowujacej wyniki pomiarow badaczy wartosciami zerowymi
	float pomiarNapiecia[iloscBadaczy][iloscPomiarow] = {
			{0,0,0,0,0},
			{0,0,0,0,0},
			{0,0,0,0,0},
			{0,0,0,0,0}
	};

	// Zainicjowanie tablic jednowymiarowych przechowujacych statystyki w postaci:
	// - sumy pomiarow
	// - sredniej pomiarow
	// - maksymalnej wartosci pomiarow
	// - minimalnej wartosci pomiarow
	// dla kazdego z badaczy
	float sumaPomiarow[iloscBadaczy] = {0, 0, 0, 0};
	float sredniaPomiarow[iloscBadaczy] = {0, 0, 0, 0};
	float maksPomiarow[iloscBadaczy] = {0, 0, 0, 0};
	float minPomiarow[iloscBadaczy] = {0, 0, 0, 0};

	// Nazwy badaczy inicjalizowane za pomoca struktury
	const badacze sBadaczeNapiecia[iloscBadaczy] = {
		{1, "Janek"},
		{2, "Aleks"},
		{3, "Magda"},
		{4, "Alina"}
	};

	/**
	 *  Materiały do tablic jednowymiarowych S. Prata s. 114 - 118 "Tablice w skrócie"
	 *	Materiały do tablic dwuwymiarowych S. Prata s. 234 - 238 "Petle zagniezdzone i dwuwymiarowe tablice"
	 *  Materiały do łańcuchów znaków S. Prata s. 118 - 124 "Tablice w skrócie"
	 *  Materiały do wzkaznikow i łańcuchów znaków S. Prata s. 170 - 175
	 *  Materiały o klasie string S. Prata s. 130 - 137
	 *
	 *	Podstawowe materiały http://we.pb.edu.pl/~jforenc/inf1-dzienne/INF1-2011-Prac-06.pdf
	 *	Dodatkowe materiały http://warsztat.gd/files/articles/megatutorial/1_5.pdf
	 *
	 *  DLA DOCIEKLIWYCH W CELU POSZERZENIA WIADOMOSCI
	 *  Materiały o strukturach S. Prata s. 137 - 146
	 *  Materiały dla dociekliwych - wksażniki, alokacje pamieci etc. S. Prata s. 151 - 182
	*/

	// Nazwy badaczy inicjalizowane za pomoca tablicy wskaznikow char
	const char * ptBadaczeNapiecia[iloscBadaczy] = {
		"Janek", 
		"Aleks",
		"Magda",
		"Alina"
	};

	// Nazwy badaczy inicjalizowane za pomoca tablicy lancucha znakow
	const char ctBadaczeNapiecia[iloscBadaczy][25] = {
		"Janek", 
		"Aleks",
		"Magda",
		"Alina"
	};

	// Nazwy badaczy inicjalizowane za pomoca klasy string
	const std::string stBadaczeNapiecia[iloscBadaczy] = {
		"Janek", 
		"Aleks",
		"Magda",
		"Alina"
	};

	char znacznik = 'c';

	while(znacznik != 'q') {

		std::cout << "Wprowadz wyniki uzyskane przez " << iloscBadaczy << " badaczy\n";

		for(int badacz = 0; badacz < iloscBadaczy; badacz++) {
			std::cout << "Wprowadz wyniki badacza nr. " << badacz+1 << ". " << ptBadaczeNapiecia[badacz] << ":\n";

			for(int pomiar = 0; pomiar < iloscPomiarow; pomiar++) {
				std::cout << "Wynik pomiaru nr. " << pomiar+1 << ": ";
				std::cin >> pomiarNapiecia[badacz][pomiar];
			}
		}

		std::cout << std::endl;

		std::cout << "Wyniki pomiarow zarejstrowane przez " << iloscBadaczy << " badaczy\n";

		for(int badacz = 0; badacz < iloscBadaczy; badacz++) {
			std::cout << "Wyniki badacza nr. " << badacz+1 << ". " << ctBadaczeNapiecia[badacz] << ": ";
			for(int pomiar = 0; pomiar < iloscPomiarow; pomiar++) {
				std::cout << pomiarNapiecia[badacz][pomiar] << "\t";
			}

			std::cout << std::endl;
		}

		// Sumowanie pomiarow dla poszczegolnych badaczy
		// Srednia pomaiarow kazdego badacza
		for(int badacz = 0; badacz < iloscBadaczy; badacz++) {
			float sumaNapiecia = 0;
			float sredniaNapiecia = 0;

			for(int pomiar = 0; pomiar < iloscPomiarow; pomiar++) {
				sumaNapiecia += pomiarNapiecia[badacz][pomiar];
			}

			sumaPomiarow[badacz] = sumaNapiecia;
			sredniaPomiarow[badacz] = sumaNapiecia/iloscPomiarow;
		}

		// Wykrywanie wartosci maksymalnej pomiaru dla poszczegolnych badaczy
		// Wykrywanie wartosci minimalnej pomiaru dla poszczegolnych badaczy
		for(int badacz = 0; badacz < iloscBadaczy; badacz++) {
			// inicjalizacja zmiennej do porownania
			int m1 = 0;

			// Nomer pozycji na kotrej znajduje sie najwiekszy element
			int x1 = 0;

			// inicjalizacja zmiennej do porownania
			int m2 = 0;

			// Nomer pozycji na kotrej znajduje sie najwiekszy element
			int x2 = 0;

			for(int pomiar = 0; pomiar < iloscPomiarow; pomiar++) {
				if (pomiarNapiecia[badacz][pomiar] > m1) {
					m1 = pomiarNapiecia[badacz][pomiar];
					x1 = pomiar;
				 }

				if(pomiarNapiecia[badacz][pomiar] < m2) {
					m2 = pomiarNapiecia[badacz][pomiar];
					x2 = pomiar;
				}
			}

			maksPomiarow[badacz] = pomiarNapiecia[badacz][x1];
			minPomiarow[badacz] = pomiarNapiecia[badacz][x2];
		}


		// Wyswietlenie statystyk dla poszczegolnych badaczy
		std::cout << std::endl;
		std::cout << "Statystyki pomiarow zarejstrowane przez " << iloscBadaczy << " badaczy\n";
		std::cout << "\t\t\t\t" << "SUMA\t" << " SREDNIA\t MAX. POM \t MIN. POM. \t \n";

		for(int badacz = 0; badacz < iloscBadaczy; badacz++) {
			std::cout << "Statystyki badacza nr. " << badacz+1 << ". " << stBadaczeNapiecia[badacz] << ": ";
			
			std::cout << sumaPomiarow[badacz] << "\t";
			std::cout << sredniaPomiarow[badacz] << "\t";
			std::cout << maksPomiarow[badacz] << "\t";
			std::cout << minPomiarow[badacz] << "\t";
			
			std::cout << std::endl;
		}

		// Wyswietlenie czy pomiary sie zgadzaja
		float oczekiwanaSrednia = 0;
		float odchylkaSredniej = 0;
		float odchylkaPlus = 0;
		float odchylkaMinus = 0;

		std::cout << std::endl;
		std::cout << "Wprowadz teoretyczna wartosc sredniej: ";
		std::cin >> oczekiwanaSrednia;
		std::cout << "Wprowadz mozliwa odchylke od wartosci sredniej: ";
		std::cin >> odchylkaSredniej;
		
		odchylkaPlus = oczekiwanaSrednia+odchylkaSredniej;
		odchylkaMinus = oczekiwanaSrednia+odchylkaMinus;

		for(int badacz = 0; badacz < iloscBadaczy; badacz++) {
			std::cout << "Statystyki w postaci sredniej badacza nr. " << badacz+1 << ". " << sBadaczeNapiecia[badacz].name << ": ";
				
			if(sredniaPomiarow[badacz] > odchylkaPlus) {
					std::cout << "Odbiega od teoretycznej wartosci sredniej.\n";
			} 
			else if(sredniaPomiarow[badacz] < odchylkaMinus) {
					std::cout << "Odbiega od teoretycznej wartosci sredniej.\n";
			}
			else {
				std::cout << "Nie odbiega od teoretycznej wartosci sredniej.\n";
			}
		}


		std::cout << "Znak q konczy program\n";
		std::cin >> znacznik;
	}

	return 0;
}

Laboratoria nr 8 program nr 1

Tablice, deklaracja tablicy jednowymiarowej, inicjalizacja elementów tablicy. Przykłady kodu w C/C++.

#include "stdafx.h"
#include <iostream>
#include <cmath>

const int MAX = 5;

/**
*
* Program Główny prezentujący funckje C++ wyprowadzania treści na wyjście konsoli.
* Program prezentujący zastosowanie tablic jednowymiarowych. Użytkownik proszony jest
* o podanie rezystancji które wczytywane są do tablicy, a następnie obliczane są wymagane wskaźniki.
*
* @author Marcin Mirończuk
*
*/
int main()
{
	using namespace std;

	// Znak oznaczający komendę
	char komenda = 'd';

	std::cout << "Prosze podac wartosc rezystancji swoich rezystorow. \n";
	std::cout << "Maksymalnie mozna podac " << MAX << " rezystancji <q konczy program>.\n";

	while (komenda != 'q') {
		// licznik petli nr 1
		int i = 0;

		// licznik petli nr 2
		int k = 0;

		// licznik petli nr 3
		int j = 0;

		// inicjalizacja zmiennej do porownania
		int m = 0;

		// Nomer pozycji na kotrej znajduje sie najwiekszy element
		int x;

		double sumaRezystancji = 0;
		double rezystancja[MAX];
		double srednia = 0;
		bool znacznik = false;

		while(i < MAX) {
			std::cout << "Wartosc rezystancji nr. " << i+1 << ": ";
			std::cin >> rezystancja[i];
			i++;
		}

		std::cout << "Podales nastepujace rezystancje:\n";

		for(k = 0; k < MAX; k++) {
			
			if(rezystancja[k] < 0) {
				rezystancja[k] = abs(rezystancja[k]);
				znacznik = true;
			}
			
			std::cout << k+1 << ". " << rezystancja[k] << " Oh \n";

			sumaRezystancji += rezystancja[k];
		}
		
		for (j = 1; j < MAX; j++) {
			 if (rezystancja[j] > m) {
				m = rezystancja[j];
				x = j;
			 }
		}

		if(znacznik) {
			std::cout << "Jedna z podanych przec Ciebie rezystancji miala wartosc ujemna. Zmieniona zostala na dodatnia" << std::endl;
		}

		std::cout << "Suma podanych przez Ciebie rezystancji wynosi: " << sumaRezystancji << std::endl;
		std::cout << "Srednia rezystancja wynosi: " << sumaRezystancji/MAX << std::endl;
		std::cout << "Najwieksza wartosc podanej przez Ciebie rezystancji to: " << rezystancja[x] << " znajdujaca sie na " << x << " pozycji" << std::endl;
		
		std::cout << "Czy zakonczyc dzialanie programu? \n";
		std::cin >> komenda;
	}

	return 0;
}

Laboratoria nr 7 program nr 1

Instrukcje iteracyjne while i do … while. Przykłady kodu w C/C++.

#include "stdafx.h"
#include <iostream>
#include <cmath>

// Deklaracja stalej okreslajacej maksymalna ilosc rezystorow
const int MAX = 5;

/**
*
* Program Główny prezentujący funckje C++ wyprowadzania treści na wyjście konsoli.
* Wprowadzanie danych do programu i podstawowe operacje arytmetyczne.
* Program do obliczania w petli sumy podanych wartosci rezystorow przez uzytkownika.
*
* @author Marcin Mirończuk
*
*/
int main()
{
	using namespace std;

	// Znak oznaczający komendę
	char komenda = 'd';

	std::cout << "Prosze podac wartosc rezystancji swoich rezystorow. \n";
	std::cout << "Maksymalnie mozna podac " << MAX << " rezystancji <q konczy program>.\n";

	while (komenda != 'q') {
		// licznik petli
		int i = 0;
		double sumaRezystancji = 0;
		double rezystancja = 0;
		double srednia = 0;

		while(i < MAX) {
			std::cout << "Wartosc rezystancji nr. " << i+1 << ": ";
			std::cin >> rezystancja;

			// Zabezpieczenie przed podawaniem liczb ujemnych
			if(rezystancja < 0) {
				rezystancja = abs(rezystancja);
			}

			sumaRezystancji += rezystancja;
			i++;
		}

		std::cout << "Suma podanych przez Ciebie rezystancji wynosi: " << sumaRezystancji << std::endl;
		std::cout << "Srednia rezystancja wynosi: " << sumaRezystancji/MAX << std::endl;
		std::cout << "Czy zakonczyc dzialanie programu? \n";
		std::cin >> komenda;
	}

	return 0;
}

Laboratoria nr 6 program nr 1

Operatory zwiększania (++) i zmniejszania (–). Złożone (skrócone) operatory przypisania. Instrukcja for. Ogólna postać instrukcji for. Zagnieżdżanie pętli for. Instrukcje break, goto, continue. Instrukcje while, do…while. Przykłady kodu w C/C++.

#include "stdafx.h"
#include <iostream>

/**
*
* Program Główny prezentujący funckje C++ wyprowadzania treści na wyjście konsoli.
* Wprowadzanie danych do programu i podstawowe operacje arytmetyczne.
* Program do ustawiania i zmiany napiecia.
*
* @author Marcin Mirończuk
*
*/
int main()
{
	using namespace std;

	/** 
	 *	's' - skokowa zmiana wartości napięcia
	 *	'c' - ciągła zmiana wartości napięcia
	*/
	char wybor;

	// Wartośc deklarowana napięcia
	short int napiecie = 0;

	std::cout << "Podaj wartosc napiecia do ustawienia: ";
	std::cin >> napiecie;

	if(napiecie > 12 || napiecie < -12) {
		std::cout << "Zostala podana nieprawidlowa wartosc napiecia. Podaj prawidlowa wartosc" << std::endl;
	} else {
		std::cout << "Jak zmienic napiecie?" << std::endl;
		std::cout << "'s' - skokowa zmiana wartosci napiecia" << std::endl;
		std::cout << "'c' - ciagla zmiana wartosci napiecia" << std::endl;
		std::cout << "Podaj opcje: ";

		std::cin >> wybor;

		switch(wybor) {
			case 's':
				std::cout << "Napiecie zostalo zmienione na " << napiecie << " [V]" << std::endl;
				break;
			case 'c':
				if(napiecie > 0) {
					for(int i = 1; i <= napiecie; i++) {
						std::cout << "Dodatnia zmiana wartosci napiecia na " << i << " [V]" << std::endl;
					}

					std::cout << "Dodatnie napiecie zostalo zmienione na " << napiecie << " [V]" << std::endl;
				} else if (napiecie < 0) {
					for(int i = -1; i >= napiecie; i--) {
						std::cout << "Ujemna zmiana wartosci napiecia na " << i << " [V]" << std::endl;
					}

					std::cout << "Ujemne napiecie zostalo zmienione na " << napiecie << " [V]" << std::endl;
				} else {
					std::cout << "Napiecie zostalo zmienione na " << napiecie << " [V]" << std::endl;
				}

				break;
			default:
				std::cout << "Nieprawidlowa opcja" << std::endl;
				break;
		}
	}

	std::cin.get();
	std::cin.get();

	return 0;
}

Laboratoria nr 5 program nr 1

Operatory relacyjne (porównania). Operatory logiczne. Wyrażenia logiczne. Przykłady obliczania wartości wyrażeń logicznych. Instrukcja warunkowa if. Zagnieżdżanie if-else. Operator warunkowy ? :. Instrukcja wyboru wielowariantowego switch. Stałe zadeklarowane jako const. Operatory bitowe. Przykłady kodu w C/C++.

#include "stdafx.h"
#include <iostream>

// Biblioteka odpowiedzialna za obsluge znakow. S. Prat str. 261
#include <cctype>

// Biblioteka odpowiedzialna za konwersje http://www.cplusplus.com/reference/clibrary/cstdlib/
#include <stdlib.h>

/**
*
* Program Główny prezentujący funckje C++ wyprowadzania treści na wyjście konsoli.
* Wprowadzanie danych do programu i podstawowe operacje arytmetyczne.
* Program do wybierania osob z podanej listy osob na podstawie zadanego kryterium.
*
* @author Marcin Mirończuk
*
*/
int main()
{
	// Pierwsza litera imienia
	char znak;
	
	// Numer porzadkowy
	int listNumber;

	std::cout << "Lista moich znajomych" << std::endl;
	std::cout << "1. Ala Marciniak" << std::endl;
	std::cout << "2. Genowefa Pigwa" << std::endl;
	std::cout << "3. Aleksander Kłopotek" << std::endl;
	std::cout << "4. Irena Michalska" << std::endl;
	std::cout << "5. Irek Niedzwiedzki" << std::endl;

	std::cout << "Podaj numer porzadkowy z listy znajomych albo pierwsza litere imienia aby zobaczyc telefon kontaktowy" << std::endl;

	// Pobranie znaku z konsoli
	std::cin.get(znak);

	// Sprawdzenie czy wprowadzono znak ktory jest litera
	if(isalpha(znak)) {
		switch (znak) {
			case 'A' :	std::cout << "Twoi znajomi na litera A wraz z numerami telefonow" << std::endl;
						std::cout << "1. Ala Marciniak: telefon 789 876 000" << std::endl;
						std::cout << "2. Aleksander Kłopotek: telefon 423 876 000" << std::endl;
					break;
			case 'G' :
						std::cout << "Twoi znajomi na litera G wraz z numerami telefonow" << std::endl;
						std::cout << "1. Genowefa Pigwa: telefon 789 826 100" << std::endl;
					break;
			case 'I' :
						std::cout << "Twoi znajomi na litera I wraz z numerami telefonow" << std::endl;
						std::cout << "1. Irena Michalska: telefon 789 234 100" << std::endl;
						std::cout << "2. Irek Niedzwiedzki: telefon 146 876 000" << std::endl;
					break;
			default :
					std::cout << "Brak znajomych zaczynajacych sie na podana przez Ciebie litere" << std::endl;
					break;
		}
	}
	// Sprawdzenie czy wprowadzono znak ktory jest liczba dziesietna (0-9)
	else if(isdigit(znak)) {
		// Konwersja znku na int
		listNumber = atoi(&znak);

		switch (listNumber) {
			case 1 :	std::cout << "Twój znajomy z pierwszej pozycji listy kontaktów" << std::endl;
						std::cout << "1. Ala Marciniak: telefon 789 876 000" << std::endl;						
					break;
			case 2 :
						std::cout << "Twój znajomy z drugiej pozycji listy kontaktów" << std::endl;
						std::cout << "1. Genowefa Pigwa: telefon 789 826 100" << std::endl;						
					break;
			case 3 :
						std::cout << "Twój znajomy z trzeciej pozycji listy kontaktów" << std::endl;
						std::cout << "1. Aleksander Kłopotek: telefon 423 876 000" << std::endl;						
					break;
			case 4 :
						std::cout << "Twój znajomy z czwartej pozycji listy kontaktów" << std::endl;
						std::cout << "1. Irena Michalska: telefon 789 234 100" << std::endl;
					break;
			case 5 :
						std::cout << "Twój znajomy z piątej pozycji listy kontaktów" << std::endl;						
						std::cout << "1. Irek Niedzwiedzki: telefon 146 876 000" << std::endl;
					break;
			default :
					std::cout << "Brak znajomych na liscie wedlug podanego przez Ciebie numeru porzadkowego" << std::endl;
					break;
		}
	}
	else {
		std::cout << "Podano niestandardowy znak";
	}

	std::cin.get();
	std::cin.get();

	return 0;
}

Laboratoria nr 4 program nr 1

Operatory relacyjne (porównania). Operatory logiczne. Wyrażenia logiczne. Przykłady obliczania wartości wyrażeń logicznych. Instrukcja warunkowa if. Zagnieżdżanie if-else. Operator warunkowy ? :. Instrukcja wyboru wielowariantowego switch. Stałe zadeklarowane jako const. Operatory bitowe. Przykłady kodu w C/C++.

#include "stdafx.h"
#include <iostream>

/**
*
* Program Główny prezentujący funckje C++ wyprowadzania treści na wyjście konsoli.
* Wprowadzanie danych do programu i podstawowe operacje arytmetyczne.
* Program do klasyfikowania rezystancji.
*
* @author Marcin Mirończuk
*
*/
int main()
{
	using namespace std;

	float unsigned rezystancja;

	char znak = 's';
	
	while(znak != 'q') {
		std::cout << "Podaj wartosc rezystancji ";
		std::cin >> rezystancja;

		std::cout << "Podana przec Ciebie wartosc rezystancji wynosi " << rezystancja << std::endl;
		std::cout << "Dokonuje klasyfikacji... \n";

		if(rezystancja > 0 && rezystancja < 10.3) {
			std::cout << "Rezystor nalezy do klasy 1 \n";

			if(rezystancja >= 0.1 && rezystancja <= 0.8) {
				std::cout << "Rezystor nalezy do klasy 4 \n";
			}
			else if(rezystancja >= 10.2 && rezystancja <= 10.3) {
				std::cout << "Rezystor nalezy tez do klasy 2 \n";
			}
		}
		else if(rezystancja > 10.3 && rezystancja < 100) {
			std::cout << "Rezystor nalezy tez do klasy 2 \n";
		}
		else if(rezystancja > 132 && rezystancja < 140) {
			std::cout << "Rezystor nalezy tez do klasy 3 \n";
		}
		else {
			std::cout << "Rezystor niesklasyfikowany \n";
		}

		std::cout << "Podaj znak q aby zakonczyc lub jaki kolwiek inny znak aby kontynuowac \n";
		std::cin >> znak;
	}

	std::cin.get();
	std::cin.get();

	return 0;
}

Laboratoria nr 3 program nr 4

Zmienne. Deklaracje zmiennych. Komentarze. Podstawowe typy zmiennych. Nazwy zmiennych. Stałe liczbowe. Operatory arytmetyczne. Operator przypisania. Priorytet operatorów arytmetycznych. Wyrażenia arytmetyczne. Funkcja printf. Funkcja scanf. Stałe i funkcje z pliku nagłówkowego math.h oraz cmath. Przykłady kodu w C/C++.

#include "stdafx.h"
#include <iostream>
#define _USE_MATH_DEFINES
#include <math.h> // lub mozna zastosowac <cmath>

/**
*
* Program Główny prezentujący funckje C++ wyprowadzania treści na wyjście konsoli.
* Wprowadzanie danych do programu i podstawowe operacje arytmetyczne.
* Prezentacja działania zmiennych, definicji stalych w sytulu C.
* Program do obliczania pola powierzchni kola. Wykorzystanie biblioteki math.h (aktualnie dla C++ cmath)
*
* @author Marcin Mirończuk
*
*/
int main()
{
	using namespace std;

	// promien kola
	float r;
	
	// pole kola
	float p;

	// przypisanie promieniowi wartosci 0
	r = 0;

	std::cout << "Program do obliczania pola kola" << std::endl;

	std::cout << "Podaj promien kola ";
	std::cin >> r;

	// obliczanie pola kola. Inaczej mozna zapisac p = PI * r^2
	p = M_PI * r * r;

	std::cout << "Wartosc pola wynosi " << p << std::endl;

	std::cin.get();
	std::cin.get();

	return 0;
}

Laboratoria nr 3 program nr 3

Zmienne. Deklaracje zmiennych. Komentarze. Podstawowe typy zmiennych. Nazwy zmiennych. Stałe liczbowe. Operatory arytmetyczne. Operator przypisania. Priorytet operatorów arytmetycznych. Wyrażenia arytmetyczne. Funkcja printf. Funkcja scanf. Stałe i funkcje z pliku nagłówkowego math.h oraz cmath. Przykłady kodu w C/C++.

#include "stdafx.h"
#include <iostream>

#define PI 3.14

/**
*
* Program Główny prezentujący funckje C++ wyprowadzania treści na wyjście konsoli.
* Wprowadzanie danych do programu i podstawowe operacje arytmetyczne.
* Prezentacja działania zmiennych, definicji stalych w sytulu C.
* Program do obliczania pola powierzchni kola.
*
* @author Marcin Mirończuk
*
*/
int main()
{
	using namespace std;

	// promien kola
	float r;
	
	// pole kola
	float p;

	// przypisanie promieniowi wartosci 0
	r = 0;

	std::cout << "Program do obliczania pola kola" << std::endl;

	std::cout << "Podaj promien kola ";
	std::cin >> r;

	// obliczanie pola kola. Inaczej mozna zapisac p = PI * r^2
	p = PI * r * r;

	std::cout << "Wartosc pola wynosi " << p << std::endl;

	std::cin.get();
	std::cin.get();

	return 0;
}

Laboratoria nr 3 program nr 1

Zmienne. Deklaracje zmiennych. Komentarze. Podstawowe typy zmiennych. Nazwy zmiennych. Stałe liczbowe. Operatory arytmetyczne. Operator przypisania. Priorytet operatorów arytmetycznych. Wyrażenia arytmetyczne. Funkcja printf. Funkcja scanf. Stałe i funkcje z pliku nagłówkowego math.h oraz cmath. Przykłady kodu w C/C++.

#include "stdafx.h"
#include <stdio.h> // Biblioteka odpowiedzialna za obsluge wejscia wyjscia
#include <conio.h>
#include <cmath>	// Biblioteka z funkcjami matematycznymi

/**
*
* Program Główny prezentujący funckje C wyprowadzania treści na wyjście konsoli.
* Wprowadzanie danych do programu i podstawowe operacje arytmetyczne.
* Liczenie pola powierzchni prostokata.
*
* @author Marcin Mirończuk
*
*/
int main()
{
	// Krawedz a
	float a;

	// Krawedz b
	float b;

	// Pole powierzchni
	float p;

	// Przypisanie wartośći 0 do zmiennych a,b,p
	a = b = p = 0;

	printf("Program do obliczania pola powierzchni prostokąta\n");
	printf("Program wykonał Marcin Mironczuk\n");
	printf("P - Pole powierzchni\n");
	printf("a - dlugosc pierwszej krawedzi\n");
	printf("b - dlugosc drugiej krawedzi\n");
	printf("P = a*b\n");

	// Wprowadzanie i czytanie dlugosci krawedzi a
	printf("1. Podaj dlugosc krawedzi a: \n");
	scanf("%f", &a);
	printf("Podana przez ciebie dlugosc krawedzi a = %f", a);

	printf("\n");

	// Wprowadzanie i czytanie dlugosci krawedzi b
	printf("2. Podaj dlugosc krawedzi b: \n");
	scanf("%f", &b);
	printf("Podana przez ciebie dlugosc krawedzi b = %f", b);

	printf("\n");

	printf("3. Wcisnij dowolny klawisz aby obliczyc pole powierzchni\n");
	
	getch();

	printf("\n");

	printf("4. Pole powierzchni prostokata P wynosi: \n");

	// Obliczenie pola powierzchni
	p = a*b;

	printf("%f", p);

	getch(); 
	
	return 0;
}